Prihvatanje i rješavanje žalbi pacijenata ili njihovih zakonskih staratelja

Pacijent kome je uskraćena zdravstvena zaštita, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana učinjene povrede prava pacijenta.

Direktor zdravstvene ustanove, u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve bitne činjenice na osnovu kojih donosi konačnu odluku po prigovoru.